?

Log in

No account? Create an account

Могілкі Беларусі

Кладбища Беларуси

Social capital

Rating position

Name:
Могілкі Беларусі / Кладбища Беларуси
Location:
Membership:
Open
Posting Access:
Select Members , Moderated
Гэтая суполка прысвечана старадаўнім беларускім надмагіллям і могілкам, у мностве раскінутым па самых розных кутках нашай радзімы. Беларуская зямля стала месцам спачынку для сотняў пакаленняў людзей, якія жылі на ёй, і гэтыя могілкі - часта адзіная наша сувязь з імі. Многія людзі, якія сыйшлі з гэтага свету, нават у сваіх надмагіллях пакінулі нашчадкам сапраўдныя творы мастацтва, а самі могілкі з'яўляюцца найкаштоўнейшымі сведчаннямі аб цэлых гістарычных эпохах. На жаль, у нашай краіне цяпер пераважае раўнадушны і часам проста наплявальніцкі падыход да захавання гісторыка-культурнай спадчыны наогул і старых могілак у прыватнасці. У савецкія часы іх, не цырымонячыся, зносілі, а сёння іх папросту закідваюць. У выніку гэтага шматлікія старадаўнія пагосты знікаюць з твару зямлі, а разам з тым сыходзіць і памяць аб спачылых на іх людзях, захоўваць якую - наш чалавечы абавязак. Таму хацелася б спадзявацца, што вашыя фотаздымкі і аповяды дапамогуць пакінуць у гісторыі шматлікія знікаючыя і пакуль яшчэ існыя куткі нашай краіны.
Вядома, асноўным спосабам перадачы інфармацыі ў гэтай суполцы будзе фатаграфія, але будзем спадзявацца, што па магчымасці будзе прысутнічаць і тэкставая частка, як тое: біяграфіі людзей, аб чыіх надмагіллях вядзецца гаворка, гісторыя могілак, аб якіх вы пішаце, расшыфроўкі знакаў, якія можна ўбачыць на надмагіллях.


Это сообщество посвящено старинным белорусским надгробиям и кладбищам, во множестве разбросанным по самым разным уголкам нашей родины. Белорусская земля стала местом упокоения для сотен поколений живших на ней людей, и эти кладбища - часто единственная наша связь с ними. Многие ушедшие от нас люди даже в своих надгробиях оставили потомкам настоящие произведения искусства, а сами кладбища являются ценнейшими свидетельствами о целых исторических эпохах. К несчастью, в нашей стране сейчас превалирует равнодушный и иногда просто наплевательский подход к сохранению историко-культурного наследия вообще и старых кладбищ в частности. В советские времена их, не церемонясь, сносили, а сегодня их попросту забрасывают. В результате этого многие старинные погосты исчезают с лица земли, а вместе с тем уходит и память о почивших на них людях, хранить которую - наш человеческий долг. Поэтому хотелось бы надеяться, что ваши фотоснимки и рассказы помогут оставить в истории многие исчезающие и пока ещё существующие уголки нашей страны.
Конечно, основным способом передачи информации в этом сообществе будет фотография, но будем надеяться, что по возможности будет присутствовать и текстовая часть, как то: биографии людей, о чьих надгробиях идет речь, история кладбища, о котором вы пишете, расшифровки символов, которые можно увидеть на надгробиях.


Правілы суполкі:

+Мовамі паведамленняў суполкі з'яўляюцца беларуская і руская
+Пры загрузцы больш за адну-дзьве фатаграфіі выкарыстоўвайце lj-cut
+Абавязкова публікуйце максімальна дакладныя геаграфічныя каардынаты тых могілак або надмагілля, аб якім пішаце (напрыклад: "вёска Куцьки Валожынскага раёна, на заходняй ускраіне вёскі, у 200 метрах справа ад дарогі")
+Абавязкова карыстайцеся прадстаўленымі ніжэй тэгамі

Правила сообщества:

+Языками сообщений сообщества являются белорусский и русский
+При загрузке более чем одной-двух фотографий используйте lj-cut
+Обязательно публикуйте максимально точные географические координаты того кладбища или надгробия, о котором пишете (например: «деревня Кутьки Воложинского района, у западной окраины деревни, в 200 метрах справа от дороги»)
+Обязательно пользуйтесь представленными ниже тэгами


Асноўныя тэгі суполкі / Основные тэги сообщества:

Праваслаўныя могілкі
Каталіцкія могілкі
Праваслаўна-каталіцкія могілкі
Габрэйскія могілкі
Татарскія могілкі
Вайсковыя могілкі
Зніклыя могілкі
Капліцы-пахавальні
Надмагіллі выбітных людзей

Categories

армия, город, история, образование, общество, происшествия, религия, литература, спорт, путешествия, дети, наука, архитектура, фотография, птицы, беларусь

Social capital

Rating position

Statistics